Servicevoorwaarden


Servicevoorwaarden - 2020/01/11


LEES AANDACHTIG

Het kan in uw rechtsgebied een overtreding zijn om de activiteiten van andere mensen te controleren. U moet alle federale, staats- en lokale wetten doornemen en naleven. Als u een werkgever bent, verklaart en garandeert u dat u deze Service alleen zult gebruiken op telefoons die u bezit en beheert, en dat u deze uitsluitend aan werknemers verstrekt voor werkgerelateerde doeleinden. U moet ervoor zorgen dat u de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle eigenaren en gebruikers van de mobiele telefoons die u onder toezicht houdt, tenzij het gaat om die van uw minderjarige kinderen, of als wettelijke voogd of andere vorm van voogdij aan mensen die u onder toezicht houdt, zoals uw bejaarde ouders.

Deze Overeenkomst ("Overeenkomst") beschrijft de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van dergelijke website(s) die eigendom zijn van en beheerd worden door Phone Trасkеr, en het eigendomsweb is gebaseerd op httрs://geolokalisatie-telephone.fr ( "Site").

TOESTEMMING

Door de Site te bezoeken of enig element, functionaliteit, informatie en/of tools en diensten op de Site te gebruiken, of u nu een bezoeker of een geregistreerde klant bent, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u klant wilt worden en gebruik wilt kunnen maken van de Dienst, moet u deze Overeenkomst lezen en uw toestemming geven tijdens de registratiefase. Als u jonger bent dan 18 jaar, kunt u deze niet accepteren en geen toegang krijgen tot de Service. Als u deze Overeenkomst accepteert, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om eraan gebonden te zijn, en als u handelt namens een bedrijf of rechtspersoon, geeft u aan dat u de bevoegdheid heeft om eraan gebonden te zijn, de bevoegdheid om dergelijke entiteiten te binden.

Door een apparaat op de Service te registreren, accepteert en begrijpt de klant dat informatie over de locatie van het apparaat/de apparaten als onderdeel van de Service aan derden kan worden bekendgemaakt, en de klant stemt ermee in elke apparaatgebruiker te informeren over deze locatie-informatieverklaring .

ONZE SERVICE

We stellen de applicatie "Mobile Geolocation Tracker Service" die de Service aanduidt beschikbaar voor consumenten en bedrijven. Gedurende de periode van deze overeenkomst (zoals hieronder uitgelegd), en in overeenstemming met de voorwaarden hiervan, zal Phone Trасkеr de klant toegang geven tot het gebruik van de Phone Trасkеr-service. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van de computerhardware, -software en communicatieapparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot de Service, en voor het betalen van alle toegangskosten (bijv. ISP, telesоmmunісаtіоnѕ) die tijdens het gebruik van de Service worden gemaakt. Na uw aanvaarding van deze Overeenkomst, zal Phоnе Trасkеr klantgegevens en toegang tot de Service verstrekken totdat de Overeenkomst wordt beëindigd.

De SERvсе bestaat uit een gehoste online applicatie, gegevensopslag en -toegang, draadloze netwerktoegang tot apparaatgegevens en een verscheidenheid aan draadloze toepassingen die worden gebruikt om locatie-informatie (breedtegraad, lengtegraad en radu) te verkrijgen voor mobiele apparaten die onder uw eigendom en/of beheer vallen. Bij aanvang van deze Overeenkomst moet de klant een account op de Site registreren en een actief mobiel apparaat hebben bij een van de volgende mobiele operators: AT&T, T-Mobile, Sprint, PCS, Rоgerе of Tеluѕ. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. Verzoeken om een ​​apparaat te lokaliseren worden door de klant beheerd vanuit hun beveiligde portal. Locatieverzoeken worden alleen gedaan wanneer de klant dergelijke verzoeken op hun beveiligde portaal doet.

De klant moet elk mobiel apparaat dat hij bij de Dienst wil gebruiken, registreren en registreren. De contactgegevens (breedtegraad, lengtegraad en rаdіuѕ) worden alleen verkregen en beschikbaar voor de klant wanneer de opdrachtprocedure door de klant is gevalideerd en voltooid. Alle locatiegegevens of informatie die door de klant wordt verzameld, is voor zijn exclusief gebruik. Phone Trасkеr zal NOOIT locatiegegevens van klanten doorverkopen of aanbieden. Locatiegegevens worden voor een bepaalde tijd in ons systeem opgeslagen, waarna ze worden verwijderd. Locatiegegevens worden ook verwijderd als het account van een klant wordt geannuleerd.

BEPERKINGEN

De klant zal deze gebruikers of agenten niet direct of indirect machtigen om: Kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen of maken van afgeleide werken van de Service, of andere software of materiaal dan die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn geaccepteerd;

Omgekeerde assemblage, reverse-engineering, decompilatie of anderszins proberen om de broncode of het onderliggende idee of de algoritmen van de Service of enige software of component af te leiden.

Verkopen, doorverkopen, verhuren, in sublicentie geven, op de markt brengen, distribueren, toewijzen of enige andere overdracht van rechten of commerciële exploitatie van de Service, of enige software of ander element dan hetgeen uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is geaccepteerd.

Verwijder alle eigenaars, auteursrechten, patenten, handelsmerken, ontwerpen, handelsgeheimen of andere beperkte eigendomsrechten van de Geolocatie-telefoondocumenten (hieronder gedefinieerd);

Gebruik of sta het gebruik van de Service of enig ander element toe om informatieverwerking of enige andere functie uit te voeren, op welke manier dan ook en voor elke persoon, entiteit of bedrijf, inclusief de verwerking van persoonlijke informatie. , distributie, wederverkoop, verhuur, serviceproviderovereenkomst of andere regeling;

Gebruik de SERVICE (і) voor illegale, gevaarlijke, kwaadaardige of beledigende doeleinden, (іі) om het gebruik van de Service van anderen te verstoren (iii) om de Telefoon Trасkеr of een derde partij te bedriegen of (іv) om schade of gevaar te veroorzaken Phone Tracker of een bedrijf, netwerk of infrastructuur van een derde partij.

Openbaarmaking of toegang verlenen tot enige Gebruikerstoegangscode (hieronder gedefinieerd), de SERVICE of enig ander materiaal aan derden anders dan degenen aan wie Phоnе Trасkеr schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle federale, staats- en lokale wetten met betrekking tot het gebruik van de Service te verifiëren en na te leven. Cliënt dient met betrekking tot deze wetten een advocaat te raadplegen als er verduidelijking nodig is.

VERGUNNING

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Phоnе Trасkеr hierbij de Klant een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, niet-sublicentieerbare licentie ("Licentie") om de Service te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. De licentie verleent de klant en elke door de klant geautoriseerde persoon (gezamenlijk "Gebruikers" toegang tot de Site uitsluitend voor eigen gebruik van de klant en anderszins in overeenstemming met deze Overeenkomst.

TOEGANG TOT DE DIENST

De klant heeft toegang tot de SERVICE door middel van een browser die wordt aanbevolen door Geolokalisatie-telefoon en door gebruik te maken van de apparatuur die door de klant is verkregen zoals hieronder beschreven. De klant heeft toegang tot de SERVICE via de Site en door de naam en het wachtwoord van het account van de klant in te voeren (de "Gebruikerstoegangscode"). Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van gebruikerstoegangscodes.

GEBRUIKERSACCOUNT, WACHTWOORD & BEVEILIGING

Om een ​​account te openen om de Sеrvісе te gebruiken, moet de klant het registratieproces voltooien door ons op verzoek actuele, volledige en relevante informatie te verstrekken. Onjuiste informatie kan leiden tot opschorting of annulering van de toegang tot de SERVICE zonder restitutie. Phоnе Trасkеr wijst een accountnaam toe aan de klant en de klant kiest een wachtwoord. De klant is volledig verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en accountgegevens. De klant is ook volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die voor zijn rekening worden uitgevoerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor claims en/of acties van derden met betrekking tot de aangeboden diensten, alle verantwoordelijkheid is volledig ten laste van de klant.

BETALINGSWIJZE

In ruil voor het leveren van de SERVICE en de Licentie, moet de klant aan Phone Trасkеr activeringskosten betalen voor elk geregistreerd mobiel apparaat. Alle betalingen moeten worden gedaan met VISA, Discover, MаѕterCаrd of AUTO ACH, AMEX, DEBIT (we behouden ons het recht voor om deze op elk moment naar eigen goeddunken te verwijderen). Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gecommuniceerd, aanvaarden wij geen enkele andere vorm van betaling. Door het verzoek van de klant in te dienen bij de Telefonische Geolocatieservice, machtigt de klant Phone Trасkеr om zijn kaart te belasten zoals vereist om Geolocation Phone alle bedragen te betalen die de klant krachtens deze Overeenkomst verschuldigd is. de door de klant aangewezen kaart, en de klant dient deze overeenkomst te raadplegen om de rechten en verantwoordelijkheden van de klant als kaarthouder te bepalen. De klant, en niet de Geolokalisatie-telefoon, is verantwoordelijk voor de betaling van elk niet-geautoriseerd bedrag dat door een derde partij op zijn kaart wordt aangerekend. De klant stemt ermee in om alle kosten en alle gemaakte kosten in verband met de aankopen en het gebruik van de Services door de klant (inclusief eventuele toepasselijke belastingen) te betalen tegen de tarieven die van kracht zijn op het moment dat de kosten worden gemaakt. Tenzij de klant Phone Tracker op de hoogte stelt van eventuele discrepanties binnen dertig (30) dagen na hun eerste verschijning op het creditcardafschrift van de klant, gaat de klant ermee akkoord dat dergelijke kosten te allen tijde door de klant worden geaccepteerd. Als Phone Trасkеr geen betaling ontvangt van de creditcardmaatschappij van de klant of diens vertegenwoordiger, stemt de klant ermee in om alle verschuldigde bedragen te betalen op verzoek van Geolocation Phone.

BEPERKINGEN VAN DE DIENST

De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat de service een geschatte locatie van het (de) mobiele apparaat(en) geeft en dat de nauwkeurigheid van de resultaten niet gegarandeerd is. Om de SERVICE te laten werken, moeten het (de) apparaat(en) onder andere zijn geregistreerd, ingeschakeld, opgeladen en zich bevinden in een gebied dat wordt gedekt door het netwerk van de operator waarmee de SERVICE is geïntegreerd. De nauwkeurigheid van locatieresultaten is afhankelijk van netwerkmogelijkheden, weersomstandigheden en andere factoren die verband houden met het gebruik van draadloze netwerken, satellieten en satellietgegevens. De klant aanvaardt dat de resultaten die met de Dienst worden verkregen mogelijk niet nauwkeurig of betrouwbaar zijn. De SERvісе werkt op apparaten die zich in elk land ter wereld bevinden.

LATE BETALING

Als de verschuldigde bedragen niet worden betaald of als Phone Tracker geen betaling ontvangt van de creditcardmaatschappij van de klant, worden deze bedragen onderworpen aan een vertragingstarief van (1,5%) per maand of het wettelijk toegestane maximum, maandelijks te betalen, van alle tot nu toe uitstaande bedragen, zullen deze bedragen verschuldigd zijn totdat de volledige betaling is ontvangen door Phone Tracker.

BEINDIGING, OPSCHORTING & ANNULERING VAN DE DIENST

We behouden ons het recht voor om, onverminderd andere rechten, de Klantenservice op elk moment, om welke reden dan ook en zonder kennisgeving op te schorten en/of te beëindigen. De klant kan de service op elk moment beëindigen door onze website te bezoeken, ons een e-mail te sturen op соntасt@geolocalisation-telephone.fr of te bellen naar 1-417-555-0163. Bij beëindiging van de SERVICE is Geolokalisatietelefoon niet aansprakelijk jegens de klant of enige andere verplichting onder deze Overeenkomst.

BELASTINGEN

De hierboven vermelde tarieven zijn vrijgesteld van enige belasting en de klant zal moeten betalen (en Geolokalisatie telefoon is niet verantwoordelijk voor het), eventuele belastingen, tarieven, douanerechten of andere kosten of aanslagen opgelegd of geheven door een overheid of een overheid agentschap onder deze Overeenkomst, met inbegrip van de verkoop of het gebruik van federale, provinciale, staats- en lokale goederen en diensten, belasting over de toegevoegde waarde of onroerendgoedbelasting van enige betaling die verschuldigd is aan de Phone Trасkеr onder van de SERVICE die hieronder wordt verstrekt, met uitzondering van de belasting die uitsluitend is gebaseerd op de netto-inkomen van Phone Tracker.

MOGELIJKE OPLOSSINGEN BIJ STANDAARD BETALING

Indien de klant in gebreke is met de betaling van een bedrag wanneer het verschuldigd is of enige daarmee verband houdende rente, dan kan Geolokalisatie telefoon, naast enig ander recht of rechtsmiddel en door deze Overeenkomst, en naar eigen goeddunken;

De toegang of het gebruik van de Service door de klant of de uitvoering van al zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst opschorten of weigeren totdat alle verschuldigde bedragen zijn betaald, onderhevig aan voorwaarden zoals die door Phone Tracker kunnen worden vereist. en/of deze Overeenkomst beëindigen.

Bovendien zullen achterstallige rekeningen met onbetaalde saldi binnen de laatste dertig (30) dagen onderworpen zijn aan incasso's voor verwerking.

EIGENDOM VAN KLANTGEGEVENS

Phоnе Trасkеr erkent dat alle klantgegevens, inclusief gegevens die door Geolokalisatie-telefoon aan de klant zijn verzonden voor verwerking met behulp van de Phone Trасkеr-service ("Klantgegevens") en de clientsystemen die door de klant worden gebruikt om toegang te krijgen tot de service van Phone Trасkеr, zullen zijn en blijven het eigendom van de klant. Geolocation phone heeft het recht om klantgegevens alleen te gebruiken en te reproduceren voor zover dit nodig is om de service te verlenen en om aan haar verplichtingen jegens de ondergetekende klant te voldoen.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De klant erkent en aanvaardt dat Phоnе Trасkеr alle rechten, titels en belangen behoudt en bezit in alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken en octrooirechten), software en geolokalisatie-telefoonwebsites (gezamenlijk "Telefoontrackerbronnen" genoemd) en alle kopieën daarvan, en niets hierin is overdraagbaar of overgedragen aan de klant in termen van recht, titel en belang in of van de Phone Tracker-bronnen of om een ​​kopie daarvan te maken, of van enig licentierecht daarop dat niet uitdrukkelijk in dit document is verleend . De Klant stemt ermee in om, zowel tijdens als na de voorwaarden van deze Overeenkomst, het eigendom van de intellectuele eigendomsrechten van Phone Tracking Resources via Phone Tracker niet te betwisten of aan te vechten.

PRIVACYBELEID

Het is het beleid van Geolokalisatie telefoon om de vertrouwelijkheid van de klant te respecteren. We zullen nooit gegevens over onze gebruikers verkopen, verhuren of weggeven aan derden voor commerciële doeleinden. Phоnе Trасkеr zal geen persoonlijke informatie met betrekking tot het account van de klant of gebruikers van Geolokalisatie-telefoon, inclusief de inhoud ervan, controleren, wijzigen of openbaar maken zonder de voorafgaande toestemming van de klant, tenzij Geolokalisatie-telefoon te goeder trouw van mening is dat deze actie niet nodig is voor:

Voldoen aan wettelijke vereisten of juridische procedures; Om de eigendomsrechten van Phоnе Trасkеr te beschermen en verdedigen; Om deze Overeenkomst af te dwingen of het bedrijf of de reputatie van Phоnе Trасkеr te beschermen, inclusief op het moment van beëindiging, annulering of opschorting van deze Overeenkomst door Phоnе Trасkеr; voldoen aan alle vereisten voor identificatie in verband met een auteursrechtclaim of handelsmerkinbreuk door de klant; Voorkomen van schade of dreigend lichamelijk letsel aan een persoon of het voorkomen van een vermoedelijke inbreuk, voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden; in welk geval dergelijke informatie aan een wetshandhavingsinstantie kan worden bekendgemaakt wanneer dergelijke verzoeken worden gedaan met betrekking tot criminele activiteiten; Handelen om de belangen van de cliënt of anderen te beschermen. De klant aanvaardt dat Phоnе Trасkеr toegang heeft tot zijn account, inclusief de inhoud, zoals hierboven vermeld, of om technische of servicevragen te beantwoorden. De klant verleent hierbij aan Geolokalisatie telefoon het recht om aan de klant per sms, e-mail of tijdens de registratieprocedure, of tijdens elke update, modernisering of kennisgeving, alle informatie te verstrekken met betrekking tot de dienst die Geolokalisatie telefoon belangrijk vindt om de klant weten.

TOEGANG TOT ONZE DIENST

De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle hardware, software en services die nodig zijn om verbinding te maken met de Phone Trасkеr-site en toegang te krijgen tot de Service, inclusief elke computer, browser en service die wordt geleverd door een internetprovider. Deze services en faciliteiten moeten voldoen aan de specificaties van Phone Trасkеr voor de Service beschreven in de Documentatie, tenzij anders vereist door Geolokalisatie-telefoon.

VEILIGHEIDSVERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT

Voor zover de klant dit nodig acht, moet de klant de nodige beveiligingsprocedures instellen om de toegang tot de SERVICE door de klant en voor elke door de klant geautoriseerde gebruiker te beperken. De klant moet Geolokalisatie-telefoon onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van de Dienst. De klant moet Phоnе Trасkеr toestaan ​​om het gebruik door de klant van de Site en de Telefonische Tracking Service te onderzoeken of te controleren.

KLANTENSYSTEMEN

Phone Tracker is niet verantwoordelijk voor prestaties, toereikendheid, nauwkeurigheid, concurrentie of andere zaken die verband houden met klantsystemen.

KLANTGEGEVENS

Phone Tracker kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade aan klantgegevens of enig ongemak geleden door de klant of enige andere derde partij die in het bijzonder kan voortvloeien uit het gebruik van de SERVICE door de klant.

EXPORTEREN

De klant stemt ermee in de software, of een kopie daarvan, niet direct of indirect te exporteren of opnieuw te exporteren vanuit de Phone Trасker Service, buiten het rechtsgebied waarin de klant toegang heeft tot dergelijke bronnen, behalve in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, decreten en voorschriften. De klant heeft de exclusieve verplichting om ervoor te zorgen dat elke export voldoet aan alle toepasselijke exportwetten en de wetten van het buitenland.

RECHT OM DE DIENST TE WIJZIGEN

Phone Tracker kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, alle of een deel van de functionaliteit of een onderdeel van de Phone Tracker-service wijzigen of wijzigingen aanbrengen met het oog op het verbeteren van de prestaties, de kwaliteit van de service, de verbinding met fouten of het behouden van het concurrentievermogen van de SERVICE.

VERSTREKKING VAN PERSBERICHT

Naar eigen goeddunken is Phоnе Trасkеr gerechtigd om nieuwe versies voor te bereiden van alle software van Phоnе Trасkеr die Phоnе Trасkеr algemeen beschikbaar stelt aan klanten (“Updates”). Phone Trасkеr zal exclusief bepalen of een Update moet verschijnen in een telefonische trackingsoftware die in overeenstemming met de Service wordt geleverd. Op elk moment kan Phone Trасkеr elke Update installeren en deze gebruiken om de SERVICE te leveren.

AFWIJZING VAN GARANTIES

(a) We wijzen uitdrukkelijk alle verklaringen en garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief verklaringen en garanties van bevredigende kwaliteit, prestaties, commerciële waarde, duurzaamheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en alle garanties of voorwaarden verleend door de wet of anderszins bestaand door de wet of voortvloeiend uit een commerciële transactie of gebruik van commercie. De klant erkent en stemt ermee in dat de licentiegevers en leveranciers van Phоnе Trасkеr onder deze Overeenkomst geen directe garanties van welke aard dan ook aan de klant geven.

(b) We garanderen niet dat de service of de werking ervan nauwkeurig, betrouwbaar, ononderbroken, foutloos of vrij van virussen of andere schadelijke middelen zal zijn. De klant erkent dat de service wordt ondersteund door satelliet en door lokale centra, interdistricten, internetbackbones van verbindende providers, en via routers, switches en andere apparaten die eigendom zijn van, worden onderhouden en onderhouden door providers, nutsbedrijven, satelliet- en communicatiebedrijven en lokale en interlokale internetproviders en andere derde partijen, die allemaal buiten onze controle vallen. De klant aanvaardt alle risico's met betrekking tot elke vertraging, mislukking, onderbreking of corruptie van de dienst. In geen geval, inclusief nalatigheid, is Phone Tracker of iemand anders die betrokken is bij het beheren, onderhouden of leveren van de service aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de service te gebruiken, inclusief persoonlijk letsel , overlijden, winstderving, of schade als gevolg van fouten, nalatigheid, serviceonderbrekingen, serveruitval, fouten, fouten, virussen, vertragingen in de werking of verzending, of het niet uitvoeren van de service, zelfs als we hiervan op de hoogte zijn gesteld de mogelijkheid van dergelijke schade.

(с) We beweren of garanderen niet dat: De dienst beantwoordt aan de behoeften of verwachtingen van de klant; De service is foutloos of ononderbroken of de resultaten die door het gebruik worden verkregen, zijn nauwkeurig of betrouwbaar; Waar Elke servicefout kan worden gevonden of gecorrigeerd. Daarnaast kan de dienst onderbroken of niet beschikbaar zijn om onderhoud of een update uit te voeren.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor: Storingen in de dienstverlening veroorzaakt door handelingen onder controle van de klant of een gebruiker; Interoperabiliteit tussen specifieke klanttoepassingen of apparatuur; het onvermogen van de Klant om toegang te krijgen tot of interactie te hebben met een andere serviceprovider via internet, andere netwerken of gebruikers die het internet vormen of informatie of computerbronnen die beschikbaar zijn via internet; Interactie met andere dienstverleners, netwerken, gebruikers of informatie of informatie die beschikbaar is via internet; Service geleverd door andere serviceproviders; Waar Prestatieproblemen die elders op internet zijn veroorzaakt.

ZOALS HET IS, MET AL ZIJN ONVOLDOENINGEN

Geolokalisatietelefoon biedt de telefoontracersite en service aan de klant "AS IS" en "MET ALLE ONVOLKOMEN".

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

(а) Voor enige schending of verzuim van onze kant van enige bepaling van deze Overeenkomst, of met betrekking tot een claim met betrekking tot deze of aanverwante zaken, zal onze volledige aansprakelijkheid in geen geval het laagste van de volgende bedragen overschrijden: Vergoedingen die door de klant aan ons zijn betaald in overeenstemming met deze Overeenkomst tijdens de kalendermaand onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek, of Tezamen met alle vorderingen die op grond van of in verband met deze Overeenkomst worden ingediend, het bedrag dat door de klant op grond van deze Overeenkomst is betaald.

(b) Phоnе Trасkеr is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade, verlies van bedrijfsinkomsten, winstderving, verlies van gegevens, verlies van dekking, vertragingsrente, schade en punitieve of voorbeeldige belangen, het niet behalen van verwachte winsten of besparingen of enige claim tegen de klant door een andere persoon, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of verliezen.

(с) De klant aanvaardt dat het uiterst moeilijk is om het werkelijke bedrag van de schade te bepalen als gevolg van een fout in de service, en daarom aanvaardt de klant dat ondanks de uitsluitingen van garantie en beperking van aansprakelijkheid in het onderhavige, in het geval dat Phone Tracker of enige andere externe leverancier aansprakelijk wordt gesteld voor schade om welke reden dan ook, het totale bedrag van dergelijke schade die wij, of enige andere externe leverancier hierna, moeten betalen, wordt beperkt tot een bedrag dat het bedrag niet overschrijdt betaald door de klant voor de dienst tijdens de kalendermaand onmiddellijk voorafgaand aan de datum van het verlies.

(d) Geolokalisatietelefoon is alleen aansprakelijk jegens de klant zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, maar is op geen enkele manier gebonden door enige andere verplichting, plicht of contractuele aansprakelijkheid, onrechtmatige daad (inclusief en zonder limiet nalatigheid) of anders aan de klant. De beperkingen, uitsluitingen en disclaimers in deze Overeenkomst zijn van toepassing ongeacht de aard van de reden, vraag of actie van de klant, inclusief contractbreuk, nalatigheid, fout of enige andere juridische theorie en zullen elke fundamentele schending overleven. overeenkomst of enig rechtsmiddel hierin vervat. Sommige staten en rechtsgebieden staan ​​geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een garantie of de uitsluiting van een impliciete garantie, dus de onderstaande beperkingen gelden mogelijk niet voor u. Mogelijk hebt u ook aanvullende rechten die niet in dit document worden vermeld.

(e) Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde toegang of wijziging, diefstal, verlies of vernietiging van gegevens, apparatuur of diensten, inclusief ongevallen, frauduleuze middelen of apparaten of enige andere methode.

(f) De klant stemt ermee in Geolokalisatie-telefoon, zijn gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten, directeuren en aandeelhouders te vrijwaren van en tegen elke claim, rechtszaak, actie of procedure ("Claims") veroorzaakt en schade, kosten (inclusief advocaatkosten) of vonnissen betaalbaar door Phone Trасkеr als gevolg van of in verband met:

Klachten van enige persoon of entiteit voor zover dergelijke Klachten zijn gebaseerd op of worden ingediend op het gebruik van de Dienst door de klant of het handelen van de klant; schending van deze overeenkomst door de klant; Waar schending van de toepasselijke wetgeving door de klant. We zullen de klant schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke Klachten, zodat de klant zichzelf kan verdedigen (met een advocaat die redelijkerwijs acceptabel is voor Geolokalisatie-telefoon) en / of dergelijke Klachten afhandelt (op voorwaarden die redelijkerwijs acceptabel zijn voor Geolokalisatie-telefoon), en de klant alle informatie en assistentie die redelijkerwijs door de klant wordt gevraagd met betrekking tot dergelijke Klachten. (g) Geen van beide partijen mag enige actie ondernemen in welke vorm dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst (anders dan het verhalen van kosten en uitgaven verschuldigd aan Phone Trасkеr) meer dan één jaar na het voorval. (h) Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor enig verlies, schade of ongemak geleden door de andere of een derde partij, voor zover dergelijk verlies, schade of ongemak wordt veroorzaakt door het niet nakomen door de andere partij van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst .

LOOPTIJD

De duur van deze Overeenkomst is gebaseerd op de kalendermaand, samen met een eventuele gedeeltelijke kalendermaand die voortvloeit uit de aanvang van de Overeenkomst na de eerste dag van de oorspronkelijke kalenderkalender, of in overeenstemming met het toepasselijke regime. De termijn wordt automatisch verlengd tot de eerste dag van elke opeenvolgende kalendermaand, tenzij deze wordt beëindigd door de klant of door Phone Tracker in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

EEN VERGOEDING

De klant vrijwaart en vrijwaart Geolokalisatie telefoon- en externe leveranciers, evenals hun respectievelijke agenten, werknemers en vertegenwoordigers (elk "VRIJGESTELD") van en tegen elke claim, inclusief claims voor laster, laster of materiële schade, lichamelijk letsel of overlijden. , die op enigerlei wijze, direct of indirect, voortvloeit uit deze Overeenkomst of uit het gebruik, het niet gebruiken of het niet kunnen gebruiken van de dienst, behalve voor zover de vorderingen het gevolg zijn van grove nalatigheid of '' een opzettelijk wangedrag van een GEVRAAGD . Deze vergoeding blijft ook van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

BEËINDIGING

(а) De Overeenkomst kan ook door beide partijen worden beëindigd; Wanneer een van de partijen de ander uiterlijk op de 25e van de lopende maand een opzegging van de dienst bezorgt. De ingangsdatum van de opzegging is de laatste werkdag van de kalendermaand. Voor de duidelijkheid betekent dit dat elke opzegging die na de 25e van de kalendermaand wordt gedaan, ingaat op de laatste werkdag van de volgende kalendermaand. In het geval dat de andere partij een plicht, verplichting of aansprakelijkheid onder deze Overeenkomst wezenlijk schendt, en deze schending niet herstelt binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving door de andere partij; Waar In het geval dat: (a) voor de wederpartij of voor diens eigendom een ​​curator, beheerder, bewindvoerder of curator is aangesteld; (b) de andere partij een cessie doet ten behoeve van schuldeisers; (c) rechtszaken worden aangespannen tegen de andere partij in zaken op het gebied van faillissement, insolventie of debiteurenregeling, en wanneer dergelijke rechtszaken niet binnen dertig (30) dagen na aanvang kunnen worden beëindigd of afgewezen, of (d) de andere partij in liquidatie is of opgelost. (b) We kunnen deze service opschorten: Als de klant niet betaalt wanneer deze verschuldigd is of rente wanneer deze verschuldigd is aan Phone Tracker, of Onmiddellijk, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid door Phоnе Trасkеr, in het geval van een schending door de klant van enige verplichting onder deze Overeenkomst.

GEVOLGEN VAN BEINDIGING

Behalve voor zover schriftelijk overeengekomen door beide partijen, op het moment van beëindiging van deze Overeenkomst: We hebben het recht om onmiddellijk te stoppen met het leveren van de SERVICE; We hebben het recht om onmiddellijk de toegang van de klant tot de telefoongeolocatiesite te verbieden; De Klant zal ons onmiddellijk alle bedragen betalen die op grond van deze Overeenkomst verschuldigd zijn op de datum van beëindiging; Als deze Overeenkomst door ons wordt beëindigd, worden alle bedragen die op grond van deze Overeenkomst verschuldigd zouden worden automatisch versneld en onmiddellijk opeisbaar door de klant; We hebben geen enkele verplichting tot enige terugbetaling aan de klant. De klant en deze gebruikers moeten onmiddellijk en permanent stoppen met het gebruik, op welke manier dan ook, van de Phone Tracker-service en de gebruikerstoegangscodes; en De hieronder verleende Licentie wordt automatisch beëindigd.

VERZEKERAARS

De klant erkent en gaat ermee akkoord dat de door Phone Trасkеr geleverde SERVICE industriestandaarden gebruikt voor draadloze mobiele communicatiediensten om de SERVICE te leveren. Daarom moeten mobiele apparaten zijn ingeschakeld en zich in het bereik van de cel bevinden om te kunnen communiceren. De klant erkent en stemt ermee in dat wij niet het onderliggende telecommunicatiebedrijf zijn en dat we van tijd tot tijd een contract met derden kunnen hebben met betrekking tot de levering van de SERVICE. Dienovereenkomstig erkent en aanvaardt de klant dat Phone Tracker en de externe leveranciers geen verzekeraars zijn en dat de bedragen die hierna aan ons worden betaald, bedoeld zijn voor de service die we leveren en niet voor de waarde van een goed. In het geval van verlies of letsel aan een persoon of eigendom die door de Dienst wordt gecontroleerd, stemt de klant ermee in om uitsluitend op zijn verzekeraar te vertrouwen om dergelijke schade te verhalen, en de klant doet afstand van alle rechten van subrogatie of enig ander recht op verhaal jegens ons en derden partijleveranciers die een verzekeraar of andere persoon kan hebben als gevolg van het betalen van een claim voor verlies of letsel tegen een andere persoon. Bovendien stemt de klant ermee in om geen enkele claim of actie te kunnen instellen tegen een derde partij die voortvloeit uit het gebruik van de Service door de klant. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst betekent "Derde leverancier" elke persoon of bedrijf die de service ondersteunt of onderhoudt, en omvat operators en leveranciers van software en apparatuur, mobiele operators, providers van kaartgegevens en PSAP-gegevens, leveranciers.

OVERLEVING

Beide partijen komen overeen dat de bepalingen van de Overeenkomst die uitvoering of uitvoering vereisen na het verstrijken of voortijdige beëindigen van deze Overeenkomst, een dergelijke vroegtijdige afloop of beëindiging zullen overleven. De bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard zijn ontworpen om de afloop of vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst te overleven, met inbegrip van bepalingen met betrekking tot eigendom, vertrouwelijke informatie, disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid, blijven ook na afloop of voortijdige beëindiging van deze Overeenkomst van kracht. vroegtijdige beëindiging van deze overeenkomst.

VERSCHEIDENE

(а) Overmacht: Indien de uitvoering van deze Overeenkomst of van enige verplichting die daaruit voortvloeit, met uitzondering van de betaling van onderstaande betalingen, wordt verhinderd, beperkt of onderschept door: brand, overstroming, aardbeving, explosie of ander slachtoffer of ongeval of handeling overmacht, stakingen of arbeidsconflicten, onvermogen om onderdelen, leveringen, stroom, telecommunicatiediensten, apparatuur of software van leveranciers te kopen of te verkrijgen, oorlog of ander geweld, elke wet, orde, verordening, decreet, verzoek of vereiste van een overheidsinstantie autoriteit, of enige andere handeling of voorwaarde buiten de redelijke controle van de betrokken partij, zal de betrokken partij worden vrijgesteld van een dergelijke uitvoering in de mate van een dergelijke belemmering, beperking of verlegenheid; op voorwaarde echter dat de betrokken partij alle redelijke stappen onderneemt om de oorzaak van de inbreuk te vermijden of weg te nemen en dit onmiddellijk doet wanneer de situatie is gecorrigeerd.

(b) Kennisgeving: we kunnen een kennisgeving doen door middel van een algemene kennisgeving via de Sеrvісе, per elektronische brief naar het e-mailadres dat door de klant is ingevoerd, of door een schriftelijke mededeling die per post wordt verzonden naar het persoonlijke adres van de klant dat is geregistreerd in onze verslagen. De klant kan op elk moment contact met ons opnemen via de volgende middelen: elektronische brief naar соntасt@geolocisation-telephone.fr ter attentie van Customer Service Phone Trасkеr; brief uitgegeven door een nationaal erkende bezorgdienst naar het volgende adres: Geolocalisatie Telephone, Inc., 1174 Brоwnіng Lаnе, Jоhnѕоn Cіtу, New York, ter attentie van de klantenservice van Geolocation Telephone, met een kopie aan Legal.

(с) Toewijzing: de klant mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (die naar eigen goeddunken kan worden gegeven of onthouden), deze overeenkomst of enig recht of verplichting onder deze overeenkomst aan een derde partij toewijzen of overdragen. We kunnen deze Overeenkomst toewijzen aan een persoon of entiteit zonder de toestemming van de klant. We kunnen aan onze dochterondernemingen, agenten, leveranciers en aannemers elke hierin uiteengezette verplichting delegeren die aan ons is opgelegd en we kunnen aan dergelijke personen alle informatie verstrekken die door hen wordt gevraagd om de aldus gedelegeerde functies uit te voeren.

(d) Scheidbaarheid: voor zover een bepaling of een deel van een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling of delen van een bepaling worden gescheiden en verwijderd of beperkt om uitvoering te geven aan de bedoeling van de partijen in de mate van het mogelijke en de rest van deze Overeenkomst, indien van toepassing, blijft gebonden door de partijen.

(е) Toepasselijk recht; Plaats van oordeel: deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder verwijzing naar conflicterende wettelijke regels en principes. De partijen onderwerpen zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van de staat Californië in het graafschap Los Angeles of de rechtbank van eerste aanleg van Californië, zodat een rechtszaak, juridische actie of andere procedure die voortvloeit uit deze overeenkomst of van het onderwerp hiervan gedragen door een partij hierbij; en doet hierbij afstand van en stemt ermee in niet te beweren, voor verdediging of anderszins, dat een dergelijke rechtszaak, actie of procedure, enige claim die niet persoonlijk onder de jurisdictie van de bovengenoemde rechtbanken valt, dat zijn eigendom is vrijgesteld of niet kan worden onderworpen aan beslaglegging of tenuitvoerlegging, dat de rechtszaak, actie of procedure voor een ongepaste rechtbank wordt gebracht, dat de plaats van proces, actie of procedure ongepast is, of dat deze Overeenkomst of het onderwerp in kwestie niet door dergelijke rechtbanken kan worden toegepast.

(f) Wijziging en verklaring van afstand: we behouden ons het recht voor om de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst of het beleid met betrekking tot de SERVICE op elk moment te wijzigen. Voortgezet gebruik van Sеrvісе na deze wijzigingen betekent dat u deze wijzigingen accepteert. Het nalaten of uitstellen van het afdwingen van enig recht onder deze Overeenkomst zal op geen enkel moment een verklaring van afstand van die rechten of enig ander recht inhouden, en zal geen verandering brengen in de rechten of verplichtingen van een van beide partijen onder deze Overeenkomst.

(g) Diversen: Elke verbintenis, overeenkomst, verklaring en garantie die in deze Overeenkomst wordt aangegaan, blijft van kracht na uw aanvaarding van deze Overeenkomst en beëindiging van deze Overeenkomst.

(h) Geschillenbeslechting: u erkent en begrijpt ook dat in elk geschil met ons, onze agenten, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen, met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van de SERVICE of deze Overeenkomst: u afziet van uw recht op een Juryrechtspraak; en u doet afstand van uw recht om op te treden als vertegenwoordiger, procureur-generaal of andere vertegenwoordigende hoedanigheid, of om deel te nemen als lid van een groep eisers, in een procedure met betrekking tot dergelijke rechtszaken.

(i) Juridische kosten: Als juridische stappen nodig zijn om een ​​voorwaarde van deze Overeenkomst of de relatie tussen de klant en ons af te dwingen, heeft de winnende partij van een dergelijke juridische procedure recht op een redelijke vergoeding van zijn kosten. door de niet-winnende partij.

(j) Volledige overeenkomst: deze overeenkomst stelt de bilaterale overeenkomst tussen de partijen vast en vervangt eerdere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het hierin vervatte onderwerp en voegt eerdere besprekingen tussen hen samen, en geen van beide partijen is gebonden door aard, voorwaarde, bepaling, verklaring, garantie, convenant of belofte anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst of gelijktijdig of later schriftelijk bedongen en ondertekend door een agent of naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de hierin aansprakelijke partij.

(k) Constructie: De titels van de secties van deze Overeenkomst worden alleen ter referentie gebruikt en mogen niet worden geïnterpreteerd alsof ze enige betekenis hebben in deze Overeenkomst. Tenzij de context van deze Overeenkomst duidelijk vereist: Verwijzingen naar het meervoud die het enkelvoud omvatten, het enkelvoud inclusief het meervoud en een deel van het geheel, Verwijzingen naar het ene geslacht dat het andere omvat, "of" heeft de inclusieve betekenis die vaak wordt geïdentificeerd met de uitdrukking "en / of," "waarvan" de alomvattende betekenis heeft die vaak wordt geïdentificeerd met de uitdrukking "waarvan maar niet beperkt tot" of "waarvan zonder beperkingen", en Verwijzingen naar "hierna", "hiernaar" of "hiernaar" die betrekking hebben op deze Overeenkomst als geheel. Elke verwijzing in deze Overeenkomst naar een wet, regel, voorschrift of overeenkomst, met inbegrip van deze Overeenkomst, omvat de wetten, regels, voorschriften of overeenkomsten die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, gewijzigd, herzien of verrijkt. De partijen komen overeen dat deze Overeenkomst eerlijk zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de voorwaarden zonder strikte interpretatie in het voordeel of tegen beide partijen en dat dubbelzinnigheden niet zullen worden geïnterpreteerd tegen de reagerende partij.